Yıl:2019   Sayı: 18   Alan: İç Mimarlık  

M. Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL
İÇ MİMARLIK TASARIM ATÖLYE DERSLERİ VE BÖLÜM DERSLERİNİN İLİŞKİSİNİN ÖĞRENCİ GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: İç mimari tasarım atölye dersleri ve bölüm derslerinin ilişkisini öğrencilerin bakış açısıyla ortaya çıkarmak ve öğrencilerin almış olduğu bölüm derslerinin, tasarım atölye derslerindeki başarılarına olan etkisini ölçüp, değerlendirmektir. Çalışma kaynak taraması, öğrencilere uygulanan anket ve başarı grafiklerinin değerlendirilmesi olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Yöntem: Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, dördüncü sınıf tasarım atölyesinde eğitim alan tüm öğrencileri(20 öğrenci) kapsayan anket çalışması yapılmıştır. Anket kapsamında, öğrencilerden almış oldukları bölüm dersleriyle, tasarım atölye derslerinin ne kadar ilişkili olduğunu kendi bakış açılarıyla değerlendirmeleri istenmiştir. Sonrasında ise, öğrencilerin akademik başarı grafikleri(not dökümleri) incelenerek bölüm derslerinden elde etmiş oldukları başarının, tasarım atölyesinden elde ettikleri başarıyla bir paralellik gösterip göstermediği araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin anket sonuçlarında tasarım dersleriyle ilişki kurdukları bölüm derslerinin uygulama ağırlıklı dersler olduğu, başarı grafikleri incelemesinde de atölye derslerindeki başarılarıyla bu derslerdeki başarılarının paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin tasarım atölyesiyle hangi dersleri ilişkili bulduğu, hangi ders içeriklerinin, daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç: İç mimarlık eğitim müfredatları içerisindeki bölüm derslerinin, tasarım atölye dersleriyle bağlantılı olarak işlenmesi, öğrenciye bağlantının vurgulanması, öğrenci katılımın artırılmasının, bir gereklilik olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımla müfredatlar düzenlenmediği için öğrenciler bazı bölüm derslerinin kendilerine katkı sağlamadığını düşünmektedir. Teorik bilgisi eksik olan kişilerin, yapacağı tasarımlar, konforsuz, kimliksiz, işlevsellikten yoksun mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, Lefke Avrupa Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü müfredatı üzerinden yapılmış olan çalışmaya bağlı olarak birçok üniversitedeki İç Mimarlık Bölümlerinin müfredatını, ders içeriklerini, ders işleyişlerini gözden geçirmesi ve/veya yeni kurulacak iç mimarlık bölümlerinde ilgili düzenlemelerin yapılmasının bir gereklilik olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık, Eğitim, Tasarım Atölye Dersleri, İç Mimarlık Bölüm Dersleri, Akademik Başarı

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.1

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DESIGN ATELIER AND DEPARTMENT COURSES IN INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION FROM STUDENTS’ PERSPECTIVE
 
Aim: The aim is to present the relationship between interior design atelier and department courses through the students’ perspective and measure and evaluate the effect of department courses on students’ success in design atelier courses. The study is comprised of three stages, which are literature review, the questionnaire and evaluation of success rates. Method: A questionnaire was conducted with twenty-four-year-students receiving education in design atelier in Interior Architecture Department of European University of Lefke. The students were asked to evaluate the relevancy between the courses they have taken in departments and atelier course. Then, student transcripts were examined and it was evaluated and interpreted whether there is parallelism between the success in department and success in design atelier courses. Findings: The questionnaire results have shown that the department courses, which the students relate with design courses, are applied courses, and it’s determined in the examination of success rates that there is parallelism between the success in atelier courses and success in these courses. The courses which students relate to design ateliers, and more effective course contents have also been identified. Conclusion: Relating theoretical courses in interior architecture curriculum to interior design, teaching theoretical courses in connection with atelier design courses, increasing student participation, and emphasizing the importance of the connection between theoretical and design atelier courses during the term have been identified necessary. It’s thought by the students that some department courses do not contribute to them due to the fact that curriculum is not prepared with this approach. However, designs made by these people, who lack theoretical knowledge, are uncomfortable, have no characteristics and functionality. Based on the study conducted on the curriculum of Interior Architecture Department of European University of Lefke, it’s understood that it has been a necessity to reconsider the curriculum of Interior Architecture, the way the courses are taught in various universities and/or to make relevant arrangements in Interior Architecture Departments to be established.

Keywords: Interior Architecture, Education, Design Atelier Courses, Interior Architecture Department Courses, Academic Achievement

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.1

Tam Metin