Yıl:2014   Sayı: 2   Alan: Görsel Sanatlar  

Pelin AVŞAR, Turhan ALGAN
GUSTAV KLIMT’İN ESERLERİNDEKİ KADIN İMGESİ
 
Bu araştırma Avusturya’lı ressam Gustav Klimt’in eserlerindeki kadın imgesini ele almakta ve sanatçının bakış açısıyla kadın kavramına yüklediği anlamı yaşadığı dönem içerisinde Art Nouveau ve Sembolizm akımı kapsamında biçimsel olarak değerlendirmeye yönelik tarama modelinde bir çalışmadır. Klimt’in eserlerinde ki kadın figürleri incelenerek, figüratif özellikleri ve erotizm kavramı ile figürler arasında var olan ilişki irdelenmiş, örneklerle yorumlanmıştır. Sanatçının çağdaşları ile olan ilişkileri ve eserleri arasındaki etkileşimlere, benzerlik ve farklılıklara değinilmiş, Gustav Klimt’in eserlerinde oluşturduğu kendine özgü biçimsel yorumlamaların, motif ve bezemelerin modern sanata katkıları üzerinde durulmuştur. Klimt Art Nouveau anlayışıyla geleneksel kadın betimlemelerinin oluşturduğu fikirden kaçınmış, Sembolizm’in etkisini de kullanarak kadını lüksleştirirken, sadeliğe ve ince bir erotizme vurgu yaparak, figürlerini dekoratif unsurlarla süslemiştir. Kadınların çeşitli ruh hallerini, özellikle de orgazm anlarını masum bir uykuyla eşdeğer tutarak, erotik duyguları, ifade ve hareketlerle oldukça estetik bir görünümde sunmuştur. Böylelikle kadın imgesini cinsel bir yaklaşımla ön plana almış fakat eserlerini daha çok erotizmin sanat içindeki yerini sorgulamakla sürdürerek yorumlamıştır. Gustav Klimt, eşsiz tarzı, alıcı renkleri, motifleri ve fikirleriyle modern sanata ve günümüz tasarım dünyasına halen ilham vermekte ve çok farklı fikirlerde yansımış tasarımlar olarak devamlılığını sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gustav Klimt, Resimde Kadın, Klimt’in Kadınları, Erotizm

Doi: 10.17365/TMD.201429188

THE WOMAN IMAGE IN GUSTAV KLIMT’S WORKS
 
This research deals with the woman image in the works of Austrian painter Gustav Klimt and it is a study of scanning pattern towards the stylistic evaluation in the concept of Art Nouveau and Symbolism with his point of view that he attributes a meaning to the woman term in his days. Analyzing woman figures in Klimt's works, the relationship between the figurative aspects and the notion of eroticism with the figures is studied and they are interpreted with examples. The relationship of the artist with his colleagues and interaction among their works, similarities and differences are mentioned, Gustav Klimt's own stylistic interpretations, motives and resemblances that contributed to the modern art are emphasized. Klimt avoids the idea composed of traditional woman figure description with the concept of Art Nouveau, and while making woman more luxurious with the effect of Symbolism he decorates his figures with decorative elements by emphasizing simplicity and a little bit of eroticism. Equalizing the women's various moods, especially their orgasm moments, with an innocent sleep he presents erotic senses, expressions and motions in an aesthetic look. So he places woman image to forefront with a sexual approach but he interprets his works by keeping questioning the place of eroticism in art. Gustav Klimt, with his unique style, breathtaking colors, motives and thoughts, still inspires the modern art and modern day design world and keeps his maintenance in different designs in different ideas.

Keywords: Gustav Klimt, Woman in Picture, Klimt's Woman, Eroticism

Doi: 10.17365/TMD.201429188

Tam Metin