Yıl:2015   Sayı: 5   Alan:  

Ayşe ÇATALCALI
GRAFİK TASARIMINDA RENK SEMBOLİZASYONU ÜZERİNDEN DERGİLERİN KİMLİK OLUŞTURMA SÜREÇLERİ: YEMEK VE DEKORASYON DERGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Renk, pek çok tasarımın ayrılmaz bir parçası durumundadır. Zira renk, mesajları etkili bir şekilde iletmek için çeşitli yollar aracılığıyla kullanılmaktadır. Renk seçimleri, özellikle tasarım, uluslararası ölçekte düşünüldüyse kültürel normları ve hedef kitleye yönelik çağrışımları göz önünde bulundurmalıdır. Rengin iletişim gücü sadece metnin bazı bölümlerini vurgulamaktan çok daha öteye gider; renkler aynı zamanda sembolik kültürel anlamlarda taşırlar. Renk sözlüğü kültürler değiştikçe değişir, tasarımcının hedef kitleye daha iyi bağlantı kurmasına olanak sağlar, öte yandan da renk seçimleri nedeniyle yabancılaşma riskini de taşır. Örneğin Batı kültürü beyazı evlilikle, siyahı da ölümle ilişkilendirir ancak bu dünyanın diğer bölgelerinde geçerli değildir. Kültürel renk ilişkilendirmelerini anlamak iletişim başarısını garantilemeye yardımcı olur çünkü renk seçimleri bir mesajı güçlendirebilir veya kuyusunu kazabilir.(Ambrose ve Harris, 2013b: 130) Bu çalışmada grafik tasarımda renk sembolizasyonu üzerinden yemek ve dekorasyon dergileri incelenmektedir. Rengin dergi üzerinde kimlik yaratma sürecine katkı da bulunduğu düşünüldüğünde, hangi rengin daha sık ve niçin kullanıldığı da önem taşımaktadır. Bu amaçla renk kuramı ve renk bilgisi, kullanım ilkeleri, okunabilirlilik ve renk psikolojisi konularına kısaca değinilmektedir. Bu doğrultuda yemek ve dekorasyon dergilerinde renk kullanımı, albeni yaratmak ve tüketimi hızlandırmak için de bir araç konumundadır. Araştırmada nitel ve nicel analiz tekniği kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Renk, Renk Psikolojisi, Kimlik, Dergiler, Yemek, Dekorasyon Dergileri

Doi: 10.17365/TMD.2015511333

IDENTITY FORMATION PROCESS IN MAGAZINES THROUGH COLOR SYMBOLISM IN GRAPHIC DESIGN: AN ANALYSIS ON FOOD AND DECORATION MAGAZINES
 
Color is an inseparable element of many designs. Likewise, color is used to communicate messages effectively through various methods. Choice of color must be considerate of cultural norms and associations aimed at the target audience, especially if the design is intended for an international scale. The communication power of color transcends beyond highlighting certain parts of the text; simultaneously colors bear symbolic cultural connotations. The color lexicon varies as cultures do allowing the designer to form a better connection with the target audience, on the other hand carrying a risk to alienate though the choice of color as well. For instance, Western culture associates white with marriage and black with death, although this is not valid for other regions in the world. Understanding cultural color associations helps ensure communication success since choice of color may strengthen a message as well as dig its grave. (Ambrose ve Harris, 2013b: 130)This paper analyses food and decoration magazines through color symbolism in graphic design. Considering that color contributes to the identity formation process of a magazine, it bears importance which color is used more frequently and why. With this in mind subjects of color theory and chromatics, principles of use, readability and color psychology are mentioned briefly. Accordingly, color use in food and decoration magazines is an instrument in creating desirability and accelerating consumption. The research employs qualitative and quantitative analysis methods.

Keywords: Color, Color Psychology, Identity, Magazines, Food, Decoration Magazines

Doi: 10.17365/TMD.2015511333

Tam Metin