Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

Meryem ALAGÖZ
ESKİMİŞ ENDÜSTRİ ALANLARINA KENTSEL DEĞERİ ARTIRMA ADINA İŞLEV KAZANDIRMA - BURSA MERİNOS KÜLTÜR MERKEZİ VE PARKI
 
Endüstri yapıları ve içinde bulunduğu alanlar, mimari ve teknik nitelikleri, sosyal ve kültürel verileri ile önemli kaynaklardır. Bu kaynakların belgelenmesi, korunması ve geleceğe aktarılmak üzere yeniden kullanımı, kentsel değeri artırma adına endüstri mirasının çalışma alanı içinde yer almaktadır. Bu alandaki çalışmaların nitelikli olması, yapıları uygun bir işlevle kent hayatına kazandırmanın yanı sıra, özgün kimliklerini de korumaya bağlıdır. Bu çalışmada, Cumhuriyet döneminin ilk sanayileşme atılımlarından biri olan ve Bursa’nın fiziksel gelişiminde etkin bir rol oynayan Bursa Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası ve bu binanın değişen fonksiyonu ile Bursa Merinos Kültür Merkezi ve Parkı olma süreci karşılaştırmalı olarak incelenmiş, mevcut endüstri mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında geliştirilen öneriler tartışılmıştır. Bu endüstri binasına, sürekli yenilenen sosyo – kültürel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ve eski kimliğini de yansıtarak kültür merkezi işlevi kazandırılmıştır. Kentlerimizde atıl durumda olan bu yapıların korunması ve yaşatılması, kent belleğinin ve kimliğinin canlı tutulması ve teknik bilgilerin geleceğe taşınması açısından önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri Binası, Fonksiyon Değimi, Yeniden Kullanım

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.004.x

GIVING FUNCTION OF OBSOLETE INDUSTRIAL ZONE FOR IMPROVING URBAN VALUE - BURSA MERİNOS CULTURAL CENTER AND PARK
 
Industrial buildings and the located area are significant resources with architectural and technical qualifications, social and cultural data. Documentation of these resources, conservation and reuse to be transferred to the future are located in the industrial heritage in the name of the workspace for improving urban value. The studies in this field are qualified, not only saves the life of appropriate function structures of the city, as well as the original ID depends on to protect them. In this study, Bursa Merinos Cultural Center And Park, one of the first industrialization breakthrough in the Republican period and playing an active role in the physical development of Bursa, and changing the function of this industrial building, the process of Merinos Cultural Center And Park, examined in a comparative perspective. Also, developed recommendations are discussed for transfer of the present industrial heritage for future generations. This industrial building can meet the contemporary social and cultural needs of the growing city because of the location in Bursa. Also, old identity of the factory is reflected the preference of refunction that is cultural centre. Protecting and maintaining of these industrial structures constitute significance in terms of alive the urban memory and identity and moving technical information into the future.

Keywords: Industrial Building, Changing The Function, Reuse

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.004.x

Tam Metin