Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Tasarım  

Mine CAN
ENDÜSTRİYEL NAKIŞTA TASARIMIN GELECEKTEKİ ÖNEMİ
 
Öz: Günümüzde bilgisayar çağının imkânlarından yararlanılarak, tam otomatik çok başlı makinelerde bilgisayarlı nakış programları aracılığı ile işleme yapılmaktadır. AutoCAD tabanlı özel programlar aracılığı ile bilgisayar ortamında tasarlanan ürünler seri üretim yoluyla üretilmektedir. Küreselleşme sürecinin de etkisi ile son yıllarda önemli değişimlerin yaşandığı tekstil sektöründe, hammadde ve emek gibi temel girdiler sektördeki rekabet üstünlüğünü belirleyen unsur olmaktan çıkmış, rekabetin belirleyicisi teknoloji, marka ve tasarım üstünlüğü olmuştur. Dünyada tekstil sektöründe öncü olan ülkelerin tasarım konusunda yenilikçi ve önder olmaları, onların sadece bugün değil önümüzdeki yıllarda da öncü olacağının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Tasarımı markaya dönüştüren gelişmiş ülkelerin üniversitelerle işbirliği yaptıkları ve başarıya akademisyen-tasarımcı-üretimci üçlüsü ile geldikleri görülür. Bu sebeple ülkemizin ekonomik gelişimi için tasarımın stratejik bir araç olarak kullanılması, genç nesile iş fırsatları ve istihdam yaratılması, dış ticaret hacminin artırılması ve uluslararası rekabet gücü kazanılması için tasarıma ağırlık verilmelidir. Bu nedenle çalışmada dünyada tasarım faaliyet ve politikaları konularında öncü olan ülkelerin tasarım stratejileri ve tasarıma bakış açıları ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Nakış, Tasarım, Tekstil

Doi: 10.17365/TMD.2016716510

FUTURE IMPORTANCE OF DESIGN IN INDUSTRIAL EMBROIDERY
 
Abstract: Today, by utilizing the capabilities of the computer age, embroideries are done by fully automated multi-headed machines through computerized embroidery programs. Products designed through AutoCAD-based special programs on computers are produced in mass production. In the textile sector where there are significant changes by the impact of globalization process, key inputs such as raw materials and labor ceased to be determinants of competitive advantage in the industry, technology, trademark and design excellence has become the determinants of the competition instead. For pioneer countries in textile sector in the world to be innovative and leader in the design field is considered as an indication of their leadership for not only today but also for the coming years. It is seen that developed countries where the design is transformed into the brand are in cooperation with the universities and they achieve the success with academics-designer-producer trio. For this reason, for our country’s economic development, designing should be focused for the use of design as a strategic tool, creation of job opportunities and employment for the younger generation, increasing of the volume of foreign trade and the acquisition of international competitiveness. Therefore, in the declaration, design strategies and design perspective of the countries that are pioneer in design activity and policy issues in the world will be discussed in detail.

Keywords: Computer-Assisted Embroidery, Design, Textile

Doi: 10.17365/TMD.2016716510

Tam Metin