Yıl:2019   Sayı: 18   Alan: Mimarlık  

Gülşah GÜLEÇ
ELEŞTİREL MİMARLIK KURAMI ÜZERİNE GÜNCELLEMELER
 
Amaç: Bu yazının amacı, geçtiğimiz yüzyıldan bu yana eleştirel mimarlık kuramında yapılmış olan güncellemeleri ortaya koymaktır. Bunlar, eleştiri kavramının değişmesine neden olan güncellemelerdir. Yazıda bu kavramsal değişimin yenilik ve yaratıcılık gibi kavramların da değişmesine neden olduğu belirtilmiştir. Yöntem: Bu değişimleri (ya da güncellemeleri) ortaya koymak için örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Örnekler, mimarlık literatüründe öne çıktığı görülen eleştirel kuramlar ve eleştirel tasarımlardan oluşturulmuştur. Bu örnekler üzerinden eleştirel mimarlık kuramının değiştiği ortaya koyulmuştur. Bulgular: Eleştirel mimarlık kuramının değişmesi yalnızca mimari kuramı değil mimari tasarımı da etkilemekte ve değiştirmektedir. Ancak mimarlıkta eleştiri genellikle kuramla sınırlandırılmaktadır. Buna bağlı olarak, eleştirel tasarım yerine daha çok eleştirel kuramdan söz edilmektedir. Eleştirel mimarlık kuramında yapılan güncellemeler, eleştiri ve eleştirellik kavramlarının değişmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, eleştirellik genellikle yenilik olarak tanımlanmaktadır. Ancak son yıllarda yenilik anlık beğenilere, değişimlere ve deneyimlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Eleştirellik ise anlık yenilikleri yakalamak ve yorumlamak olarak ele alınmaktadır. Yeni eleştirel mimarlığın anlıksallık olarak tanımlanabilen yeniliği buradan gelir. Sonuç: Anlıksallık, mimarlık terminolojisinde yeni sayılabilecek olan kavramlardan biridir. Bu yüzyılın bilgisayar teknolojileri, anlık değişimlerin ve yeniliklerin yaşandığı bugünkü mimarlık ortamının oluşmasını sağlamıştır. Eleştiri bu ortamda kendisine yeni bir yer bulmaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, Eleştirellik, Eleştirel Mimarlık, Eleştirel Mimarlık Terminolojisi

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.3

UPDATES ON CRITICAL THEORY IN ARCHITECTURE
 
Abstract: Aim: The aim of this paper is to reveal the updates in critical architectural theory since the last century. They lead the concept of criticism to change. This conceptual change also leads the concepts of novelty and creativity to change using in architectural terminology. Method: The method of sampling is used to reveal these changes (or updates) in the paper. The samples are mainstream critical theories and critical designs. It is revealed through these samples that critical architectural theory has significantly changed. Results: Criticism in architecture has generally been limited to theory. That’s why; critical theory has mainly been discussed rather than critical design. The recent updates in critical architectural theory have led the concepts of criticism and criticality to change in architecture. Yet criticality has generally been defined and discussed as novelty. However instant shares, likes and experiences have recently defined novelty. And criticality has been discussed as capturing and criticizing these instant changes. It is the novelty of the new critical architecture. Conclusion: Instantaneity is one of the recent concepts using in architectural terminology. The computer technologies have created a new medium for architecture by promoting instant changes and novelties. And criticism has been struggling for being a part of this medium nowadays.

Keywords: Criticism, Criticality, Critical Architecture, Critical Architectural Terminology

Doi: 10.17365/TMD.2019.3.3

Tam Metin