Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Mimarlık  

Çimen ÖZBURAK
EKOLOJİK YAPI KRİTERLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE YEREL KRİTERLER LİSTESİ OLUŞTURULMASI
 
Günümüzde doğal çevrenin hızla kirlendiği açık bir gerçektir. Çevrenin korunabilmesi için eğitim önemlidir. Çevreye dair verilecek eğitimin özellikle erken çocukluk döneminde başlaması gerekmektedir. Çünkü bu dönemde edinilen bilgiler kalıcı olmakla birlikte hayat boyu bireyi etkilemektedir. Çocukların zamanlarının büyük bir bölümünü okulda geçirdikleri bilindiğine göre bu dönem çocukları için verilecek çevre eğitimi bağlamında okul binasının ekolojik bina kriterlerine göre düzenlenmesi çocuklara yaşayarak öğrenme bakımından büyük örnek teşkil edecektir. Yapılan çalışmanın ana amacı çocukların eğitim aldığı okul öncesi merkezleri tasarımına ekolojik bağlamda kriterler koyarak hem mevcut yapılar üzerinde bu kriterlerin kontrol edilebilirliğini sağlamak hem de oluşturulan bu kontrol listesinin yeni inşa edilecek okul öncesi merkezlerine klavuzluk teşkil edip edemeyeceği sorusuna cevap bulabilmektir. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak edinilen bilgiler gerçek bir örnek üzerinde denenerek ortaya koyulan kriterlerin işlerliği test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Mimarlık, Okul Öncesi Tasarımı, Sertifika Sistemleri

Doi: 10.17365/TMD.2016819756

EXAMINING the ECOLOGICAL BUILDING CRITERIA in the CONTEX of PRESCHOOL EDUCATION CENTRES and CREATING the LOCAL CRITERIA LIST
 
It is the reality that the natural environment is getting polluted. The education about environment has to start from early childhood. The knowledge learned in early childhood are permanent and effect the whole life of the individual. As it is a known fact that the children spend the most of their time in school, it is going to be a good example for children to learnin buildings which are built according to ecological building criterias. The main reason of this study is to add ecological criterias to the design of preschool education centres for being able to control these criterias in existings buildings and also for finding an aswer to the question where these criterias could be a guidance to the newly constructed preschool education centre buildings. In this study, the information learned by scanning literature, has been experimented through a real example and tested if the criterias work in a real example.

Keywords: Ecological Architecture, Preschool Design, Certification Systems

Doi: 10.17365/TMD.2016819756

Tam Metin