Yıl:2016   Sayı: 9   Alan: Mimarlık  

Mehmet Onur SENEM, Levent ARIDAĞ
EKOLOJİK TASARIM YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE PROJE YARIŞMALARI
 
Çevre sorunlarına duyarlı, doğaya zarar vermeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma çabası tasarım dünyasını eko-tasarım üretmeye yöneltir. Bununla beraber farklı çevre sorunları ve enerji kaynaklarındaki çeşitlilik sebebi ile bazı problemlerin biri veya birkaçının çözümü veya kazanım sağlaması eko-tasarım algısı yaratmaktadır. Eko-tasarım kavramındaki bu esneklik çokça bahsedilmesine rağmen anlamının doğru anlaşılamamasına neden olmaktadır. Bu araştırma tasarıma peyzajın katkısını anlamaya çalışarak doğal ve yapay koşullarıyla operasyonel peyzajları referans alır. Böylelikle geleneksel ile ekolojik bilgiye dayalı yeni tasarım modelleriyle coğrafi bilgi mimarlığı söylemlerini proje yarışmaları üzerinden değerlendirmeyi ve tartışmayı hedefler. Dolayısıyla eko-tasarımın gerçekleşme alanı olarak Türkiye’deki proje yarışmaları üzerinden analizi araştırmanın konusudur. Bu nedenle Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında mimarlık, kentsel tasarım ve fikir proje yarışmaları incelenmiş, Türkiye’de bulunduğu illere göre sayısallaştırılarak en çok yarışmanın açıldığı Marmara Bölgesi seçilmiştir. Eko-tasarım yaklaşımları yarışma projeleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eko-Tasarım, Sürdürülebilirlik, Peyzaj, Coğrafi Bilgi Sistemi, Türkiye’de Proje Yarışmaları

Doi: 10.17365/TMD.2016922563

ECOLOGICAL DESIGN APPROACHES IN THE CONTEXTOF COMPETITIONS IN TURKEY
 
The efforts to take advantage of renewable energy sources, which are sensitive to environmental issues and which do not harm the environment, lead the world of design to eco-design production. Also, solutions or acquisition of one or several problems due to the diversity of different environmental problems and energy sources create the perception of eco-design. This flexibility in the eco-design concept causes failure in understanding it accurately although it is often mentioned. This research tries to figure out the contribution of landscape in design and takes as reference the operational landscapes with natural and artificial conditions. The aim of this research is to assess and discuss the discourse of new design models based on traditional as well as ecological knowledge and geographical information architecture through project competitions. Therefore, the subject of the research was been the analysis of eco-design through the project competitions held in Turkey, as its realization area. In this scope, the competitions on architecture, urban design and idea projects which took place in Turkey between 2000 and 2015 were examined. The competitions were digitized by provinces in Turkey, and the competitions in the Marmara region were selected, where most competitions were opened up. Eco-design approaches were evaluated through the competition projects.

Keywords: Eco-Design, Sustainability, Landscape,Geography Information Architecture, Design Competitions in Turkey

Doi: 10.17365/TMD.2016922563

Tam Metin