Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Mimarlık  

Selda AL ŞENSOY
EĞİTİM YAPILARINDA SİRKÜLASYON ALANLARI
 
Amaç: Çalışmada, alışılagelmiş klasik sirkülasyon alanları yerine eğitim-öğretimi ve sosyalleşmeyi destekleyen çok fonksiyonlu dolaşım alanlarına sahip okul örnekleri analizlerle irdelenerek, sirkülasyon alanlarının öğrenme ve sosyalleşmede etkili bir mekan olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Eğitim yapılarında sirkülasyon alanlarını öğrenme ve sosyalleşme mekanı açısından irdelemek için dördü yurt dışından, biri Türkiye’den olmak üzere toplam beş okul örneği seçilmiştir. Sirkülasyon alanları form operasyon ve performans başlıkları altında, form ve performans ilişkisi de bağlam, estetik ve mekânsal kalite faktörleri dikkate alınarak FOP (Form-Operasyon-Performans) metodu ile analiz edilmiştir. Bulgular: Analizler sonucu elde edilen verilere bakıldığında öğrenme ve sosyalleşmeyi destekleyen sirkülasyon alanı tasarımlarının temelini sekiz ana kavramın oluşturduğu söylenebilir. Bunlar; sürekli öğrenme, sosyalleşme, bireyselleşme, kişiselleştirme, görsel iletişim-şeffaflık, esneklik, doğal aydınlatma ve iç-dış ilişkisidir. Sonuç: İncelenen okulların tasarımcıları her bir öğrenciyi farklı özelliklere sahip bireyler olarak kabul etmekte, bu durumu da sirkülasyon alanları tasarımlarına esnek mekan anlayışının sonucu olan mekânsal çeşitlilik şeklinde yansıtmaktadır. Öğrenme kadar sosyalleşmeye de önem veren okul tasarımı yaklaşımları öğrencilerin ve öğretmenlerin görsel iletişimlerine olanak tanıyan uygulamaları ile kullanıcıların sürekli sosyal bir ortam içinde olmalarını sağlamaktadır. Analizler sonucu ulaşılan kavramlar ile tanımlanan öğrenme ve sosyalleşmeyi destekleyen sirkülasyon alanları yeni yapılacak veya yenilenecek okullar için tasarım fikirleri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yapıları, Öğrenme, Sosyalleşme, Sirkülasyon Alanları, FOP Metodu

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.2

CIRCULATION AREAS IN EDUCATION BUILDINGS
 
Aim: The purpose of the study is to examine thoroughly sample schools in which conventional classic circulation areas are replaced with multifunctional circulation spaces which promote education-training and socialization, and also to reveal that circulation areas have impact on learning and socialization. Method: Five schools, four foreign and one domestic, were selected as sample so as to examine circulation areas at education structures in terms of learning and socialization spaces. At the selected schools, circulation areas were analyzed through FOP method by considering the factors of context, aesthetics and spatial quality. Results: When considering the data obtained through FOP analyses of the schools examined as part of the study, it can be said that eight key concepts underlie the design of circulation area which promotes learning and socialization. These are continuous learning, socialization, individualization, personalization, visual communication-transparency, flexibility, natural lighting, internal-external relationship. Conclusion: Designers regard each student as individuals with different characteristics. In this regard, they focus on spatial variety, a consequence of flexible space approach, while designing circulation areas. Approaches to school design which attach importance to learning as well as socialization enable users to take place in a continuous social environment by means of applications which allow for students and teachers’ visual communication. Circulation areas that are described through the concepts which were obtained from analyses and promote learning and socialization suggest design proposals for schools that will be built or renovated.

Keywords: Education Buildings, Learning, Socializing, Circulation Areas, FOP Method

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.2

Tam Metin