Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Işıl KAYMAZ, Ecem BAKİ, Faruk SARIHAN, Halim PERÇİN
DOĞAYLA YENİDEN BAĞ KURMA: BİLECİK KENT BOTANİK BAHÇESİ TASARIMI
 
Amaç: Bu araştırmada botanik bahçelerinin tasarım süreçlerine ilişkin dinamiklerin peyzaj tasarım çalışmaları çerçevesinde ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı ise botanik bahçelerinin özgün niteliklerinin vurgulanması yoluyla, kentsel yeşil alanlar kapsamında bilimsel, eğitsel ve toplumsal rolleri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Yöntem: Araştırmanın yöntemi, botanik bahçeleri tasarımına ilişkin literatür çalışmaları ve örneklerin incelenmesine dayalı analiz; bu verilerin Bilecik ili örneğinde yerel yönetimce belirlenen alana peyzaj tasarımı projesi olarak aktarımına yönelik sentez ve botanik bahçesi tasarım dinamiklerinin belirlenmesine yönelik değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bulgular: Tasarımda, alanın ekolojik koşulları ve bütçe göz önüne alınarak bitki türü çeşitliliği en üst seviyede tutulmuş; rekreasyonel kullanımlarla kentlinin fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyecek aktivitelere uygun, aynı zamanda kişilerin eğitilmesine ve bilinçlenmesine yönelik alanlar üretilmiştir. Bununla beraber tasarım sürecinin tek başına botanik bahçelerinin misyonlarını gerçekleştirmede yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. İşletme süresince tasarımın ortaya koyduğu olanakları etkin biçimde kullanmak, özellikle türlerin korunması ve eğitim-bilinçlendirme konularında, önemli etken olarak belirlenmiştir. Sonuç: Mekânsal özellikler tasarım yaklaşımını ve içeriğini belirleyici olsa da bir botanik bahçesinin niteliği ve işlevselliği yalnızca tasarımı yönlendiren mekânsal özellikler üzerinden belirlenmesi mümkün değildir. İşletme aşamasında yürütülen koruma, üretim, koleksiyon, eğitim etkinlikleri ve rekreasyonel aktivitelerin belirli bir programda sürdürülmesi alanın botanik bahçesi kimliğinin sürdürülmesinde önceliklidir.

Anahtar Kelimeler: Botanik Bahçeleri, Peyzaj Tasarımı, Kentsel Peyzaj, Yeşil Alanlar

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.8

RE-CONNECTING WITH THE NATURE: A DESIGN FOR BİLECİK CITY BOTANIC GARDEN
 
Aim: This study aims to determine the design dynamics for botanic gardens within the framework of landscape design. It is also aimed to emphasize the importance of unique characteristics of botanic gardens and to raise awareness on their scientific, education and social roles. Method: The methodology of this study is based on analysis of the literature on design of botanic gardens and worldwide examples; synthesis of these data through a landscape project for a proposed botanic garden in Bilecik, Turkey; and finally, evaluation of overall findings in order to determine the dynamics that influence design of a botanic garden. Results: Diversity of the plants proposed in the design scheme was determined based on the ecological conditions of the site and the budget. The design also proposes places for recreational purposes that will help to support both physical and mental health of the visitors and for educational purposes which will raise the public awareness. However, it is also concluded that spatial design, solely, is not a determining factor for realizing their missions. The effective operational management of a botanic garden is important for sustaining the conservation and the education missions. Conclusion: The quality and the functionality of a botanical park cannot be solely determined through the design process although spatial characteristics of a site have a considerable influence on the design scheme and content. The effective design and implementation of operational program of plant conservation, educational and recreational activities are essential in order to sustain the identity of any botanic garden.

Keywords: Botanic Gardens, Landscape Design, Urban Landscape, Green Spaces

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.8

Tam Metin