Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Mimarlık  

Elvan Elif ÖZDEMİR
DENEYİMLE DEĞİŞEN KENTSEL MEKAN ALGISI VE KENT İMAJI: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada, biri araştırmanın yapıldığı kentsel dokuya yabancı bir grup Mimarlık birinci sınıf öğrencisi, diğeri ise en az 4 yılını araştırmanın yapıldığı alanda geçirmiş Mimarlık dördüncü sınıf öğrencilerinin oluşturduğu bireylerden, tanımlanmış kentsel dokunun Lynch’in (1960) ifade ettiği temel kentsel imge çeşitlerinden faydalanarak taslak haritasını çizmeleri istenmiştir. Bu çalışma, Mimarlık öğrencilerinin yapılaşmış çevreye yükledikleri anlamların ve öğrencilerin algılarının zamana bağlı değişimini, algıyı etkileyen faktörleri ve aldıkları eğitimin bir etkisi olup olmadığını irdelemektedir. Öğrencilerin aldıkları mimarlık eğitiminin, çevreye yükledikleri anlamla ilişkisi olup olmadığını belirlemek ve varsa farklılıkları ortaya çıkarmak için aynı çalışma bir grup Mühendislik dördüncü sınıf öğrencileri ile de yapılmıştır. Çalışma kapsamında şu sorulara yanıt aranmaktadır; Mimarlık ve Mühendislik öğrencilerinin görsel belleklerinde oluşan kentsel mekan algısını ifade etmede öncelikli olarak hangi imaj öğelerini kullanmaktadırlar? Kentsel mekanı hangi çizim stillerinden faydalanarak ifade etmişlerdir? Aldıkları eğitiminde bunda bir etkisi olabilir mi? Araştırma bulguları taslak haritaların mimarlık öğrencileri tarafından ağırlıklı olarak ardışık tarzda çizildiklerini, bireylerin en çok referans noktaları ve yolları öncelikli olarak vurguladıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca çevresel algının zaman ve dokuyla kurulan ilişkiden ortaya çıkan deneyimle gelişip farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın, mekan algısı konusuna yaptığı en önemli katkı mekan algısı ya da bilişsel harita çalışmalarında üzerinde durulan fiziksel etmenlerin (nirengi/ odak noktaları, bölgeler ve yollar) belirgin düzeylerini kişisel faktörler ve deneyimle beraber incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Zihin Haritaları, Kentsel Mekan Algısı, Mekansal İmaj, Kent İmgesi, Çevresel Algı

Doi: 10.17365/TMD.2016716508

ALTERATION OF URBAN SPACE PERCEPTION AND URBAN IMAGE THROGH EXPERIENCE: CASE STUDY OF ARCHITECTURAL AND ENGINNERING STUDENTS
 
In this study, a group of students (freshman architectural design students) who are unfamilar the urban pattern of the area and the other groups which leaves at least four years in this area requested to draw the urban pattern of that area by using Lynch’s (1960) principal city image patterns. It explores the relationship between their training and the alteration of their urban space perception and urban image through their experience. This study also has been done with engineering students to determine the relationship between the urban space perception and their education. The following questions are addressed; Which image elements have been used in the visual memory of architecture and engineering students to express their perception of urban space? What kind of drawing style they used? Is there an impact with their education? Research findings indicate that the architecture students draws sequential cognitive maps and especially emphasize landmarks and paths in their maps. And it was also emerged that the environmental perception were established from the relationship of the time and the pattern which developed and differntiated with the experience. The most important contribution of this research about space perception were the examination of the personal factors and experience with physical factors (paths, edges, districts, nodes and landmarks) emphasized in cognitive maps studies

Keywords: Cognitive Maps, Urban Space Perception, Spatial Image, Urban Image, Environmental Perception.

Doi: 10.17365/TMD.2016716508

Tam Metin