Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Mimarlık  

Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER, Fazıl AKDAĞ, Ebru ŞAHİNKAYA, Fatih KİRAZ
CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN ÖĞRENME VE AKADEMİK BAŞARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ; YAPI BİLGİSİ DERSİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Mimarlık eğitimi, mesleğin iç dinamiklerine bağlı olarak diğer meslek eğitimlerinden farklı bir yapıdadır. Türkiye şartlarında, öğrencilerin lise eğitiminden sonra, genel bir değerlendirme sınavı ile mimarlık eğitimine geçmeleri, mimarlık mesleği ve eğitimi hakkında bilgilerinin olmaması gibi sebeplerle mimarlık eğitiminde zorlandıkları görülmektedir. Bu eğitimin özellikle erken dönemlerinde karşılaşılan uygulamalı konularda, yeni bilgilerin öğrenciler tarafından anlaşılmasında güçlükler yaşanmaktadır. Özellikle yapı derslerinde bu durum daha da belirginleşmektedir. Bu araştırma, biri vakıf biri devlet üniversitesi olan iki mimarlık okulunda yürütülen ve benzer ders içeriklerine ve paralel uygulamalara sahip yapı bilgisi dersleri üzerinden, cinsiyet faktörünün dersin anlaşılmasındaki rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin yapı eğitimine yaklaşımlarının, öğretim elemanlarından beklentilerinin ve derste yapılan uygulamalarla ilgili görüşlerinin yine cinsiyet üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada, 2017-2018 güz yarıyılında Yapı Bilgisi II dersini alan öğrenciler üzerinde, dönem sonunda, dönem boyunca yapılan çalışmalar üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı alan çalışması yürütülmüştür. Alan çalışması dâhilinde geliştirilen anket ile araştırmanın yoğunlaştığı konulara dair bulgular elde edilmiş daha sonra bu bulguların değerlendirilmesiyle çalışmanın verileri üretilmiş ve tartışma-sonuç bölümlerinde elde edilen veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre, bazı konularda erkek ve kız öğrenciler arasında farklılıklar görülse de genel olarak mimarlık eğitimi içerisindeki yapı derslerinde öğrenciler arasında cinsiyet faktörünün pek çok konuda herhangi bir belirleyiciliği yoktur. Sonuç: Erkek çalışanların çoğunlukta olduğu yapı ve inşaat sektöründe, kadınların da istihdam oranlarının artması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma ile meslek hayatı öncesinde cinsiyetin yapı dersleri özelinde akademik başarıya herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmış ve kadınların yapı alanında daha etkin olabilmeleri için cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Cinsiyet Faktörü, Mimarlık Eğitimi, Yapı Bilgisi

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.5

EVALUATION OF GENDER IN THE SCOPE OF LEARNING AND ACADEMICAL ACHIEVEMENT: CONSTRUCTION KNOWLEDGE COURSE
 
Aim: Architecture education has a different formation from all other vocational courses, depending on the internal dynamics of the profession. The fact that students start with a general assessment examination to the university and that they do not have enough knowledge about architectural education and the profession cause students to have difficulty in the education process. Students have difficulties in understanding the new informations, especially in the practical issues encountered in the early periods. This is especially evident in building courses. This research aims to investigate the role of gender in understanding the construction courses, which are conducted in two architectural schools that have similar contents and similar applications, one of which is a state university and the other is a private university. Additionally, the study aims to evaluate the approaches of the students about construction courses, the thoughts about the course contents, the expectations from the instructors and the opinions of the students about the applications made by the teachers. Method: In the study carried out on two different architectural schools, a field study was conducted on the students who took Construction Knowledge II course in the fall semester of 2017-2018 at the end of the semester. The survey, which was developed within the field study, provided findings about the research intensive subjects. The data of the field study was produced by processing these findings in a statistical program (Spss). Afterwards In the discussion and conclusion sections, evaluations were made about obtained data. Results: According to the findings obtained in the research, although there are differences between male and female students in some subjects, in general, there is not much determination based on gender in context of Construction Knowledge courses. Conclusion: In the construction industry, where male employees are the majority, employment rates of women also need to increase. With the study done, it’s been seen that gender has no effect on academic achievement on the building courses. Accordingly, it has been suggested that women should be encouraged to take a more active role in the fields of building and construction.

Keywords: Academical Achievement, Gender Factor, Construction Knowledge, Arhictectural Education

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.5

Tam Metin