Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

A. Esra CENGİZ, Aybike Ayfer KARADAĞ, Cemal Onur ALPAY
ÇEVRE DOSTU BİNALAR: YEŞİL BİNALAR
 
Günümüzde hızla bozulan doğal çevre, insanoğlunu devamlı olarak yeni ve farklı arayışlara götürmektedir. Özellikle yapılaşmanın artmasıyla azalan yeşil alanlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekosistem döngüsündeki bozulmalar, bu arayışın en temel nedenlerindendir. Günümüzde her ne kadar yapılarla birlikte çevresindeki yeşil alanların arttırılmasına özen gösterilse de, artık doğal çevreyi koruyan ve geliştiren daha sistemli oluşumlara ihtiyaç bulunmaktadır. Sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan yeşil binalar ise işte bu noktada çok önemli bir eksiğe karşılık gelmektedir. Bu bağlamda, çevre ile uyumlu ve ekolojik dengenin bir parçası olan üretici yapılar olarak ön plana çıkan yeşil binalar; çevredeki doğal yaşam alanını koruma ve geliştirmenin yanı sıra sürdürülebilir kent yaşamına katkıda bulunan üretici bir sistem durumunda olmalıdır. Bu çalışmada; öncelikle yeşil binanın tanımı, özellikleri ve yeşil bina değerlendirme sistemlerine değinilecektir. Daha sonra ülkemizde ve dünyada yer alan yeşil bina örnekleri incelenerek yeşil bina sistemlerinin sürdürülebilir bir çevre için ne derece önemli olduğu üzerinde durulacaktır. Son olarak, bu veriler ışığında ülkemizdeki yeşil binalar ile ilgili yapılan çalışmalarda hangi noktaya gelindiği ve bu sonuç ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Ekosistem, Yeşil Bina, Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi, Sürdürülebilirlik

Doi: 10.17365/TMD.2014019185

AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TYPE OF BUILDING: GREEN BUILDINGS
 
Today the rapidly degrading natural environment is continually leading the human being to new and different searches. Especially the green areas which have decreased with an increase in building and the resulting degradation in the ecosystem cycle are among the most fundamental reasons for these searches. Although pains are being taken today to increase the green areas around buildings along with buildings, there is now a need for more systematic formations which protect and develop the natural environment. Appearing under many names such as sustainable, ecological, green, and environmentally friendly, green buildings correspond to a crucial shortcoming at this point. In this context, green buildings standing out as the productive buildings which are in harmony with the environment and part of the ecological balance should be in the position of a productive system which contributes to the sustainable urban life besides protecting and developing the natural habitat in the environment. First of all, the definition of a green building, its features and green building assessment systems will be addressed in this study. Later on, the examples of green buildings both in our country and worldwide will be investigated and how important green building systems are to a sustainable environment will be dwelled on. Finally, in the light of these data, the current point reached in the studies on green buildings in our country and evaluations on this result will be included.

Keywords: Ecology, Ecosystem, Green Building, Green Tuilding Assessment System, Sustainability

Doi: 10.17365/TMD.2014019185

Tam Metin