Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Özgür YERLİ, Engin EROĞLU, Sertaç KAYA
BOTANİK BAHÇESİ TASARIM SÜRECİ VE KULLANICILARA SAĞLADIĞI İMKANLARIN BELİRLENMESİ: DÜZCE BOTANİK BAHÇESİ ÖRNEĞİ
 
Botanik bahçelerinin içinde bulundukları kente ve bölgeye kazandıracakları başta ekonomik ve işlevsel birçok olumlu katkı bulunmaktadır. Amaç: Bölgede bulunan endemik ve nadir türler başta olmak üzere bölge florasının bitki envanterinin korunması, sergilenmesi, kente bilimsel amaçlı bir rekreasyon alanının kazandırılmasını sağlayacak botanik bahçesinin tasarım süreç ve aşamalarının anlatılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın ilk aşamasında sörvey ve sörvey analizi yapılmış ve ihtiyaç listesi belirlenmiştir. Bu doğrultuda doğal peyzaj özelliklerinden alandaki topoğrafik hareketlilik ve mevcut bitki varlığı ile kullanımlar irdelenmiştir. Bu aşamadan sonra alan çevresine ilişkin ulaşılabilirlik, mevcut ve öneri kullanımlar arası ilişkilerin irdelendiği fonksiyon diyagramı tamamlanmış ve bunu takiben ön proje oluşturulmuştur. Bu aşama ile birlikte alandaki parsellerin alan kullanımlarına karar verilmiştir. Kesin proje ise yöntemin son aşamasını oluşturmuştur. Bulgular: Botanik bahçesi tasarlanırken bitkilerin estetik, ekolojik ve işlevsel özellik ve kullanımlarından yararlanılmış ve bitkisel stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerin belirlenmesi ile birlikte botanik bahçesinde farklı temalar ve alt temalar geliştirilmiştir. Ayrıca alan içerisinde kullanıcı kitlesine yönelik olarak yapısal unsuların neler olacağı da saptanmıştır. Sonuç: Düzce Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan vadi, nadir ve endemik türler de dahil olmak üzere bir çok bitki türünün sergilendiği, yetiştirildiği, korunduğu, bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı aynı zamanda kent ve bölge ölçeğinde rekreasyonel ve ekonomik anlamda değer kazanmış, kentte önemli bir alan haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vadi, Peyzaj, Bitkisel Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.1

BOTANIC GARDEN DESIGN PROCESS AND DETERMINATION OF THE OPPORTUNITIES PROVIDED TO USERS: A CASE OF DÜZCE BOTANIC GARDEN
 
Botanical gardens have many positive economic and functional contributions, especially in the cities and regions where they are located. Aim: The aim of this study is to explain the design process and stages of the botanical garden which will provide the conservation and display of the plant inventory of the region flora, especially the endemic and rare species in the region, and gain a recreation area for the scientific purposes of the city. Method: Survey and survey analysis were performed in the first stage of the study and a list of needs were determined. In this context, the natural landscape features are examined that they are topographic activity in the area and plant existence and uses. After this stage, the function diagram of the area surrounding the accessibility, the present and the suggestion of the relations between the uses were completed and a preliminary project was formed. With this stage, the uses of land are decided. So, The final project was the final stage of the method. Findings: In designing the botanical garden, aesthetic, ecological and functional features and uses of the plants were utilized and planting strategies were developed. With the identification of these strategies, different themes and sub-themes have been developed in the botanical garden. In addition, the structural elements in the area for the user population has been determined. Conclusion: The valley within the Düzce University Campus has become one of the most important areas in the city and gained a lot of values as an important area for recreation and economics at the scale of the city and the region at the same time as many plant species, including rare and endemic species, are exhibited, grown, preserved and scientific studies are carried out.

Keywords: Valley, Landscape, Planty Design

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.1

Tam Metin