Yıl:2016   Sayı: 9   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Özgür YERLİ
BİR YAPININ KAMUSAL AÇIK YEŞİL ALAN ŞEKLİNDE TASARLANMASI
 
Kentler her geçen gün yapılar tarafından biraz daha boğulmakta, yaşam yapıların arasına sıkışmaktadır. Kentlerin ve kentlilerin nefes almasını sağlayabilecek en temel unsur ise kentsel açık ve yeşil alanlardır. Nitelik ve nicelik açısından zaten yetersiz olan kentsel açık ve yeşil alanlardan pasif, özel ve yarı özel alanlar çıkarıldığına, herkesin özgürce kullanabildiği aktif kamusal açık ve yeşil alanların miktarının hayli az olduğu görülmektedir. Bu durum kamusal açık ve yeşil alanların önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, yeşili yok eden yapıların aslında kamusal aktif açık ve yeşil alan sistemlerine katkı sağlayabilecek şekilde tasarlanabileceklerine ilişkin bir örnek sunulmaktadır. Çalışma alanı Düzce kentinde yer alan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasıdır. Çalışmanın konsepti ise yapı, açık alan ve yeşil alan kavramlarının bir arada olabildiği bir mekan kurgusu yaratmaya dayanmaktadır. Böylelikle mekansal kurgu anlamında katlar, koridorlar ve odalardan oluşan yapı aynı zamanda açık ve yeşil alan sisteminin bir parçası olarak da görev yapmakta, kentsel kaliteye ve açık yeşil alan sisteminin bütünlüğüne katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Yapı, Açık ve Yeşil Alan, Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.2016922562

DESIGNING OF A BUILDING AS A PUBLIC OPEN AND GREEN SPACE
 
Day by day cities are suffocated by the buildings and the life is trapped between these structures. Urban open and green spaces are the basic elements that can supply to breathe to the cities and citizens. When the passive, private and semi private spaces were exclude from the rural open and green spaces which has already insufficient in terms of quality and quantity, it can be clearly seen that there isn’t enough active public open and green spaces which are used freely by citizens. This situation demonstrates the importance of public open and green spaces. In this study, an example is presented about the buildings which destroy the green areas, can be designed to be contribute to public active open and green spaces system in fact. Study area is the building of Düzce Chamber of Commerce and Industry. The concept of the study is based on creating a fiction place where the builging, open space and green space can be coexist. Thus, the building which includes the storeys, floors and rooms works as a part of open and green space system, besides it contributes to urban quality and the integrity of open green space system.

Keywords: Urban, Building, Open and Green Spaces, Design

Doi: 10.17365/TMD.2016922562

Tam Metin