Yıl:2015   Sayı: 5   Alan: Görsel Sanatlar  

Emrah UYSAL, Sezgin DEMİR, Arzu UYSAL
BEDEN VE RUH AYRIMINI KORKUYLA BÜTÜNLEYEN ORGANİK TEMSİLLER: FRANCIS BACON
 
Metin; son derece karmaşık dizimsel ve dizgesel ilişkiler ağının oluşturduğu, yapısal ve sanatsal yönden iki iletişim kanalının aynı anda işlediği, üretim ve tüketim süreçleri olan, ister sözel ya da yazılı dil unsurlarından ister görsel figürlerden oluşsun bildirişim amaçlı çok boyutlu dizgedir. Bu karmaşık ve çok boyutlu yapının anlam üretim sürecinin anlaşılması da yüzeysel düzeyden derin düzeye doğru çok boyutlu deneysel bir okumayı zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada Francis Bacon’un “In Memory of George Dyer” adlı triptik çalışması bu türden çok boyutlu bir okumaya fırsat tanıyan gösterge bilimi yöntem ve teknikleriyle çözümlenmiştir. Bu deneysel okumada sözceleme öznesinin yüzeysel yapıda somutlaştırdığı plastik göstergeler ve figüratif unsurlardan hareketle derin yüzeydeki gizil, devingen ve soyut ilişkiler ağında üretilen mesajlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra da sanatçının diğer yapıtlarıyla medyalar arası ilişki unsurları tespit edilip bir tür üst okuma ve yorum gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çözümlemede disiplinler arası bir bakış açısıyla özelde “In Memory of George Dyer” adlı yapıt, genelde ise Francis Bacon’un sanatsal kişiliği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Francis Bacon, In Memory of George Dyer, Resim, Sanat Eleştirisi, Gösterge Bilimi

Doi: 10.17365/TMD.2015511328

ORGANIC REPRESENTATION INTEGRATE DISTINCTION OF BODY AND SOUL BY FEAR: FRANCIS BACON
 
The text is extremely complex syntagematic and systemic network form, the two communication channel operate simultaneously structurally and artistic, having production and consumption process whether it is composed of verbal/written language element sor visual figures aimed at communication. Understanding of this complex and multidimensional production process of meaning requires multilevel, empirical reading from superficial to deep level. The study was analysed with methods and technics of semiotics that give opportunity fort his kind multidimensional reading of Francis Bacon’s tryrictic study named “In Memory of George Dyer”. In this empirical reading it has been tried to be reached messages produced in deep surface, latent, dynamic and abstract relationships based on plastic indicators and figurative elements which enunciation subject embody at superficial structure. Then the relationships between author’s other Works and media elements were identified and a kind of reading and interpretation were performed. In this anlysis carried out, with an interdisciplinary perspective, the work of “In Memory of George Dyer”, specifically, and the Francis Bacon’s artistic personality in general, were discussed.

Keywords: Francis Bacon, In Memory of George Dyer, Painting, Art Review, Semiotics

Doi: 10.17365/TMD.2015511328

Tam Metin