Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Mimarlık  

Tural SADIGLI, Yasemin Erkan YAZICI
BAKÜ’ DEKİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA MEKÂNSAL VE GÖRSEL DEĞİŞİM SÜRECİ
 
Amaç: Nüfus yoğunluğunun artışı, teknolojideki yenilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörler gibi nedenler, Bakü’deki çok katlı konutların zaman içerisinde hem mekânsal hem de görsel olarak değişim göstermesine neden olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu etkenlerin Bakü’de üç farklı zamanda diliminde değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Bu zaman dilimleri, 1920–1950 yılları arası, 1950–1990 yılları arası ve 1990’dan günümüze olmak üzere üç dönem olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, belirlenen üç dönemde Bakü’deki çok katlı konut yapılarında oluşan mekânsal ve görsel değişim sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Dönemlerin karakteristik özelliklerini en iyi yansıttığı düşünülen, ilk iki dönemde beşer, son dönemde ise üç olmak üzere toplam on üç çok katlı konut seçilmiş, mekânsal ve görsel açıdan incelenmiştir. Bulgular: Seçilen örnekler üzerinden yapılan alan çalışmasından elde edilen veriler ışığında, Bakü’deki çok katlı konutların, belirlenen dönemlerdeki mekânsal ve görsel değişim süreci, dönemlere göre değerlendirilmiştir. Sonuç: Mekân büyüklükleri, mekânların birbirleriyle olan ilişkileri ve cephe tasarımında her döneme özgü bir takım farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Tip Projeler, Ekonomik Faktörler, Sosyal Faktörler, Siyasi Faktörler

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.8

SPATIAL TRANSFORMATION OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS IN BAKU
 
Aim: Increase in population density, innovations in technology, economic, social and political factors have caused the change of multi-storey residential buildings in Baku, both spatially and visually in time. Research results indicate that there has been significant changes these factors in three different time periods in Baku. The three distinctive time periods used in this study are the years from 1920 to 1950, 1950 to 1990 and 1990 to present day. This study aims to investigate the spatial and visual transformation of the multistory residential buildings in Baku during the aforementioned three time periods. Method: A total of thirteen multistory buildings, five buildings from the first two time periods and three buildings in the final time period, which reflect the characteristics of their time period, have been selected and evaluated in terms of their visual and spatial aspects. Findings: In the light of the case studies on selected buildings, transformation of spatial and visual aspects of multistory buildings in Baku have been evaluated for each selected time period. Conclusions: A number of distinctions have been identified for each study period in terms of the size of spaces, relationships between the spaces and the design of the facades.

Keywords: Architectural Design, Stereotype Projects, Economic Factors, Social Factors, Political Factors

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.8

Tam Metin