Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Aysun TUNA
ARKEOLOJİK SİTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA ALAN YÖNETİMİ’NİN ÖNEMİ: ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ ÖRNEĞİ
 
Türkiye için yeni bir kavram olan Arkeolojik Alan Yönetim planı; arkeolojik mirasın sınıflandırılması, özelliklerinin belirlenmesi, tanımlanması ve bunların sonucunda bölgenin/yerelin arkeolojik envanterinin oluşturulması ile arkeolojik alanların etkileşim sahaları ile birlikte korunması, toplumsal faydalanma sürecinde ortaya çıkacak gereksinimleri karşılamak üzere alana getirilecek yeni kullanımların koruma bağlamında değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve eylem planlarının belirleyecek idari yapılanmayı ve bu yapının yerine getirmekle yükümlü olduğu idari faaliyetleri içermektedir. Bu çalışmada UNESCO ‘nun dünya miras listesine girmeye aday arkeolojik peyzajların yönetim planlarının hazırlanması gerekliliği ve UNESCO’nun Dünya Miras Listesinde yer alan alanlar için yönetim planlaması konusunda izlenmesi gereken yaklaşımlar irdelenmiştir. Yapılan inceleme sonuçları UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Malatya İli’nde yer alan Arslantepe Höyüğü örneği üzerinde tartışılmıştır Çalışmanın sonucunda arazi gözlemleri ve yetkililer ile yapılan görüşmeler sonucunda yönetim planı eksikliğinden dolayı sit alanındaki sorunlar tespit edilmiş ve bu kapsamda öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Sit, Arkeolojik Alan Yönetimi, Arslantepe Höyüğü

Doi: 10.17365/TMD.2016716506

THE SIGNIFICANCE OF SITE MANAGEMENT IN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY OF ARCHEOLOGICAL SITES: ARSLANTEPE MOUND EXAMPLE
 
Archaeological site management, which is a new concept for Turkey consists of; classification of archeological heritage, determination and definition of its characteristics and as a result of this, preservation of archeological site along with their interaction fields by the formation of the archeological inventory of the region/locale, and evaluation of new utilizations to be brought to the field in the context of preservation in order to meet the necessities to occur in the social benefiting process and in this context, the managerial structuring to determine the required measure and activity plans, and managerial activities. In the study, the necessity of management plan preparation of archeological landscaping which are the candidates to be included in the UNESCO’s world heritage list and the management plan content was scrutinized. The results of the examinations were discussed on Arslantepe Mound, which is included in the temporary list of World Culture of the UNESCO, located at 7km northeast of Malatya, at Orduzü District near the west bank of the Euphrates River (Karakaya Dam Lake), and whose history going back to 5000 B.C. to the 11th century A.D. As a result of the study, the problems were determined at the site due to the lack of a management plan as a result of the land observations and meetings held with the authorities.

Keywords: Archaeological Site, Archaeological Site Management, Arslantepe Mound

Doi: 10.17365/TMD.2016716506

Tam Metin