Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

İlgi ATAY KAYA
ALTYAPI KARARLARINDA ÇATIŞAN GÖRÜŞLER: İZMİR BAZ İSTASYONLARI ÖRNEĞİ
 
Altyapı kararları her ne kadar teknik konuları içerse de zaman zaman görüş çatışmalarına sebep olmaktadır. Özellikle yakınlarda yaşayanları etkileme potansiyeli olan baz istasyonları, çöp depolama alanları, arıtma tesisleri gibi altyapı türlerinin yer seçiminde ortak görüş her zaman mümkün olmamaktadır. Bu makalenin amacı altyapı kararlarındaki çatışan görüşleri ortaya koymaktır. Bu sayede hem benzer pratiklere yol göstermeyi hem de altyapı gibi teknik konuların sosyal boyutları hakkında Türkiye örneklerinde henüz yeterli araştırmanın bulunmadığı bir alana katkı koymayı hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için İzmir’de bir devlet üniversitesinde yer seçen baz istasyonları örneğini kapsayan bir vaka çalışması yapılmıştır. Veri toplamak için katılımcı gözlem ve gazete incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları bu örnekteki çatışan görüşlerin baz istasyonlarının sağlığa etkileri ve karar verme süreçleri hakkında olduğunu göstermektedir. Değerlendirmede çatışan görüşlerin karar vericiler tarafından dikkate alınmasının önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Altyapı, Çatışma, Baz İstasyonları, İzmir

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.001.x

CONFLICTING VIEWS ON INFRASTRUCTURE DECISIONS: İZMİR BASE STATIONS CASE
 
Infrastructure decisions sometimes causes conflicting views despite involving technical issues. Common opinion is not always possible in site selection of infrastructure types having potential effects on people living nearby such as base stations, solid waste disposals and purification facilities. The purpose of this article is to find out the conflicting views on infrastructure decisions. Thus, it aims both to guide similar practices and to contribute to a field on social aspects of technical issues such as infrastructure which is not sufficiently studied in Turkish examples. To manage this aim, a case study of base stations located in a public university in İzmir is performed. The techniques of participatory observation and newspaper search are used to collect data. Findings showed that conflicting views are related with health effects and decision making processes. The importance of the consideration of conflicting views by decision makers is emphasized in evaluation.

Keywords: Infrastructure, Conflict, Base Stations, İzmir

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.001.x

Tam Metin